Afdrukken

Visstandbeheerplan Den Haag

De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn in 2002 in samenwerking met onze vereniging het project Stedelijk Visstandbeheerplan Den Haag gestart. Dit grootst opgezette project moet ertoe leiden dat er beter viswater, een betere visstand en betere visstekken in Den Haag komen.

Het visstandbeheerplan voor Den Haag is een van de uitwerkingen van het zgn. Waterplan Den Haag, waarin de gemeente en het hoogheemraadschap beschrijven hoe zij het oppervlaktewater (zoals sloten, vijvers en beken) en ondiep grondwater willen beheren en op welke manier het afval- en regenwater moet worden ingezameld.
Het visstandbeheerplan voor Den Haag is opgesteld door Sportvisserij Nederland.

Stedelijk Visstandbeheerplan     
    
In het Waterplan wordt een hele reeks van activiteiten genoemd die moeten leiden tot verbetering van het Haagse water. Behalve maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, de oevers, de doorstroming van het water, de riolering, de afwatering moet ook worden onderzocht hoe de visstand kan worden verbeterd. Hiervoor dient het visstandbeheerplan. In dit plan zal worden aangegeven hoe niet alleen het viswater en de visstand maar ook de visstekken kunnen worden verbeterd.

Beheermaatregelen voor een betere sportvisserij!

Door Sportvisserij Nederland is onderzocht hoe het gesteld is met viswater, visstand en visstekken. Aan hand van deze gegevens geeft Sportvisserij Nederland in het visstandbeheerplan aan hoe het viswaterbeheer het beste kan worden uitgevoerd. Voor de verschillende deelgebieden zijn per watertype maatregelen voorgesteld om de streefbeelden te realiseren. De streefbeelden zijn overgenomen uit het Waterplan Den Haag. In totaal zijn een achttal maatregelen uitgewerkt, waarbij op verschillende kaarten de noodzaak voor de uitvoering is weergegeven.
Deze maatregelen zijn:

  • Visvriendelijk baggeren
  • Dichtzetten van riooloverstorten
  • Aanbrengen van overwinteringsplekken
  • Aanleg van vismigratiemogelijkheden
  • Aanleg van natuur- en sportvisserijvriendelijke oevers
  • Visvriendelijk maaien van waterplanten
  • Verwijderen van afval
  • Terugdringen van aalscholverpredatie

Visserijkundig onderzoek Haagse wateren door Sportvisserij Nederland; klik op de bovenstaande afbeelding om een diashow van dit visserijkundig onderzoek te bekijiken!

Het stedelijk visstandbeheerplan wordt op dit moment (2012) gevalueerd. Zodra er meer nieus over is melden wij dat via deze website.

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.